Wie zijn we

Naam

“Leven in Zuidwest”

Doelstelling

  • Het opzetten, inrichten en uitvoeren van een diaconaal en missionair project in de wijk Zuidwest in Den Haag;
  • Het verrichten van al hetgeen tot het vorenstaande bevorderlijk kan zijn of daarmee rechtstreeks of zijdelings verband kan houden, alles in de ruimste zin.

Stichting “Leven in Zuidwest”

Bestuurlijk valt het project onder de Stichting “Leven in Zuidwest” die is opgericht door de drie kerken vanwaaruit het project is ontstaan: de Leeuwendaalkerk (NGK), de CGK Den Haag en de Morgensterkerk (GKv). De stichting doet zijn werk onder verantwoording aan de drie kerken. De bestuursleden doen hun werk zonder beloning en de stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting heeft de ANBI status ontvangen.

Kernteam

Het kernteam bestaat uit de mensen die het missionair-diaconale werk uitvoeren of daar direct bij betrokken zijn. Twee leden zijn als betaalde werkers in dienst van de Stichting “Leven in Zuidwest”. Het streven is dat rond het kernteam een groep vrijwilligers ontstaat die het project mee vorm geven.

Voor belangrijke documenten klik hier

Giften kunt u overmaken op NL50 TRIO 0338 4758 85 t.n.v. Stichting Leven in Zuidwest te Den Haag

RSIN/fiscaal nummer: 856920630